תקנון האתר

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ביג ליס (להלן: "האתר") המופעל ע"י ביג סוכנויות רכבים חדשים בע"מ (להלן: "החברה") האתר זה הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. אנא קרא/י התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר. יובהר, כי השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כמפורט בסעיף זה, האמור יחול על כל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.
  • בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.
 2. שימוש באתר
  • הינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל בפרט הינך מסכי/מה שלא:
   • להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או עשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה או בכל דרך אחרת – בלתי חוקית.
   • לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום הפרת זכויות של אדם אחר.
   • לבצע הזמנה לא מורשה, שקרית או רשלנית.
   • לשנות, להתערב או להשחית בצורה כל שהיא את פני האתר,או את קוד התוכנה.
   • לנקוט בפעולה כל שהיא המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו.
   • להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות שלנו.
   • מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות:
   • לבטל את הזמנותיך ללא כל התרעה ו/או.
   • לשלול ממך גישה לאתר זה במידה ולפי שיקול דעתנו המוחלט הינך מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה.
  • המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבדובין היתר כי עקב מגבלות טכנולוגיות, הצבעים המוצגים באתר עשויים שלא להיות זהים לצבעים כפי שהם בפועל.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין החברה אחראית לכל מידע מכל סוג שהוא המצוי באתרים המקושרים לאתר, ככל שישנם, לרבות מידע מסחרי וכי להחברה אין כל שליטה עליהם , וכי כל הסתמכות על האתרים המקושרים הנה אך ורק באחריות המשתמש.
  • המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.
 3. מוצרים /רכבים
  • יובהר שמאגר הרכבים מתעדכן מעת לעת והרכבים ותלוי במלאי היבואן ו/או הספקית ממנה נרכש הרכב
  • יובהר שמאגר הרכבים המשתתפים במבצע "מסירה תוך 3 שעות" מתעדכן מעת לעת והרכבים כפופים למלאי הרכבים שקיימים באולמות התצוגה של החברה ו/או אצל ספקי החברה אשר מאפשרים מסירה מיידית לרכבים בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין הרכב והצגה של פוליסת ביטוח מקורית חובה ומקיף שמשועבד לגוף הממן וע"פ תנאיו, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין הרכב עד לשעה 13:00 בצהרים ותקף בין הימים א-ה בלבד, ובכפוף לאישור סופי למסירה "בתוך 3 שעות " מול הנציג טרם ולאחר התשלום בגין הרכב.
  • יובהר כי כל תצלומי הרכבים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד, והחברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שתצלומי הרכבים ישקפו את מצבם הפיזי של הרכבים, אך יחד עם זאת יודגש כי החברה לא תהא אחראית לאי התאמות כאלו ואחרות בין המוצג באתר לבין הרכב שיסופק ללקוח, וכי החברה תנסה לעשות את מירב המאמצים, לספק ללקוח רכב הדומה למאפייני הרכב שהוזמן מלכתחילה.
  • יובהר כי המחיר החודשי הינו מחיר חודשי מומלץ לאותו רכב והינו בכפוף לאישור הגוף הממן וע"פ תנאיו, והנתונים עשויים להשתנות בפועל בין המחיר המוצג באתר לבין המחיר שהלקוח ישלם בפועל והחוזה שיחתם בין הצדדים הוא הקבוע לגבי המחיר החודשי אותו על הלקוח לשלם בגין הרכב.
 4. מחירים ואמצעי תשלום
  • המחיר בו יחויב המזמין /הלקוח/המשתמש בגין הרכב ותשלום המקדמה הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת, את המחירים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בגין כך.
  • התשלום עבור המקדמה לפתיחת הזמנה (בניגוד למקדמה כתשלום לעסקה ) יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תפנה החברה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, ועם מתן תגובתה של האחרונה ועד 72 שעות מכך, תיידע החברה את המזמין כי ההזמנה אושרה או נדחתה.
   • תשלום המקדמה באתר יהא באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
   • תשלום המקדמה אינו מהווה אישור לרכישת הרכב או תשלום מלא על הרכב.
   • יובהר, כי תשלום המקדמה אינו קבוע, והוא משתנה בין רכב לרכב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   • למען הסר ספק, יובהר כי החברה שומרת את הרכב עבור המשתמש ל 72 שעות, החל מרגע תשלום המקדמה, ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לפנות למוקד המכירה לתיאום והשלמת רכישת הרכב במספר 1-700-550-650 מכל טלפון.
   • היה ומשתמש הרכב לא השלים את רכישת הרכב כמפורט לעיל, לחברה שמורה הזכות להחזיר את הרכב למאגר הרכבים המוצעים למכירה באתר או בכלל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
   • במידה ולאחר תשלום המקדמה החליט המשתמש כי הרכב שעליו בוצעה ההזמנה, אינו תואם את רצונותיו, להחברה תהא הזכות להציע למשתמש רכבים חלופיים הנמצאים במאגר הרכבים הקיימים אצלה במועד הרלוונטי.
   • החליט משתמש הרכב כי הוא אינו מעוניין לרכוש את הרכב, תשיב החברה למשתמש את תשלום המקדמה, לאחר פניית המשתמש למוקד החברה בכתובת הדוא"ל info@biglease.co.ilבבקשה להשבת מקדמה.
   • יובהר שככל ולא ידרוש המשתמש את השבת המקדמה בתנאים הקבועים בסעיף 2.7.4  לעיל בתוך 90 יום, ממועד תשלום המקדמה, המקדמה תחולט ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
  • יודגש, כי הגשת פרט שיקרי, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים ולעונשים הצפויים בחוק, ולהחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים שקריים ו/או חלקיים ו/או פרטים לא  מדויקים.
 5. קניין רוחני, אבטחת מידע והגנת הפרטיות
  • האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר,  על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה החברה.
  • אינך רשאי לשנות, לפרסם, להעביר או להעתיק, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנולשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.
  • בכל מידע אישי שתספק/י לנו בשימושך באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה
   • כל העברת חומר מהמשתמש באתר אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרת המשתמש לכך שבעל הזכויות הקנייניות בחומר שכזה העניק להחברה זכות שימוש באותם חומרים, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של החברה.
   • המידע בדבר פרטיך, הנמסר על ידי המשתמש באתר, ככל שימסרו על ידו, ישמר בשרתי האתר. החברה לא תעביר פרטים אלו, אלא במקרה בו ויינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו החברה ו/או האתר תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.
  • עוגיות' (cookies)- בעת השימוש באתר ייתכן שיהיה שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו, המידע בקבצים הללו מוצפן, והחברה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 6. נגישות
  • החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – " קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  • יש לציין כי למרות מאמצנו להנגשה של כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות. נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור בנושא הנגישות ל- info@biglease.co.il
 1. אחריות
  • החברה עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר, שלמותו, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אין ביכולתה להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר והמידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית לשרתיו, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.
  • המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה תהא פטורה מכל אחריות, הפסד, תביעה נזק ישיר או עקיף והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורה להפרת תנאים אלו על ידו וכן המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי החברה עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב של האתר באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם אין באמצעי אבטחה אלו כדי להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה למערכות המחשב של החברה, דבר העשוי לשבש ולהפריע לפעילות התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו ו/או זליגת המידע לגורמים שאינן מורשים.
  • נטל הראיה להתקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה יחול עליך, המשתמש באופן בלעדי.
  • המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל חבות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה.
  • בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל או השמוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם מבוסס על הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים או כל עילה אחרת
 1. דיוור והודעות
  • באישור המשתמש את תנאי התקנון מאשר המשתמש לחברה לשלוח אליו, מדי פעם, בדואר אלקטרוני או באמצעות שליחת מסרון סלולארי מידע פרסומי ושיווקי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי צדדים שלישיים.
  • המשתמש מאשר ומסכים, כי הפרטים והנתונים שימסרו על ידו לחברה יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המוחזקים באמצעים מגנטיים ו/או אופטיים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל החברה ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של החברה העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים או השיווקיים בקשר לשירותים הניתנים על ידה.
  • למען הסר ספק, המשתמש יהיה רשאי להודיע להחברה בכתב על רצונו שלא לקבל דיוורים והחברה תמנע מלדוור את המשתמש החל ממועד קבלת הודעת המשתמש.
 2. סמכות שיפוטית
  • הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל, וסמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט במחוז תל אביב יפו
נגישות
נגישות